What is TIPS in Tagalog?

Release news and only news One of the most critical tips toward public relation success is sending information to journalists and truly news. flooding a journalist voicemail or

What is TIPS in Tagalog?

Release news and only news  One of the most critical tips toward public relation success is sending information to journalists and truly news. flooding a journalist voicemail or inbox with inconsequential information will annoy the journalist and might cause her to assume that most news from your organization is junk. Releases that get noticed have an attention grabbing headline and clearly explain the who, what, why, where, when, and how of a topic Release news and only news  One of the most critical tips toward public relation success is sending information to journalists and truly news. flooding a journalist voicemail or inbox with inconsequential information will annoy the journalist and might cause her to assume that most news from your organization is junk. Releases that get noticed have an attention grabbing headline and clearly explain the who, what, why, where, when, and how of a topicAvegene Mending On the tip of my toes, I was just able to reach the top to pass on my sweaty nickel to the high school boy with the grinning, pockmarked face. Tumitihin, naabot ko ang ibabaw nito upang iabot ang aking mamasá-masáng barya sa lalaking nag-aaral sa high school na ngumingisi, na ang mukhay punô ng bakas ng bulutong.jw2019 PAR1 comprises 2.6 Mbp of the short-arm tips of both X and Y chromosomes in humans and great apes (X and Y are 155 Mbp and 59 Mbp in total). Ang PAR1 ay binubuo ng 2.6 Mbp ng mga dulo ng maikling-braso ng parehong kromsomang X at kromosomang Y sa mga tao at iba pang mga ape (Ang X at Y ay 155 Mbp at 59 Mbp sa kabuuan).WikiMatrix However, as I tipped the cup to gently deposit the hummingbird onto the ground, in mid-slide the hummingbird grasped the rim of the cup with its tiny talons. Gayunman, nang itagilid ko ang tasa para dahan-dahang ibaba sa lupa ang hummingbird, mahigpit na kumapit ito sa gilid ng tasa gamit ang maliliit niyang pangalmot.LDS On one occasion, a customs officer had been tipped off regarding our activity and demanded that we leave the train and bring the literature to his superior officer. Minsan, may nagsumbong sa isang opisyal ng adwana tungkol sa aming gawain. Inutusan kami ng opisyal na bumaba sa tren at dalhin ang literatura sa kaniyang superyor.jw2019 Tip to tip those horns measure as much as 58 inches [147 cm] across. Ang mga sungay na ito ay sumusukat ng hanggang 147 centimetro mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo.jw2019 In fact, like many Pacific islands, it is made up of just the tips of enormous underwater mountains. Sa katunayan, tulad ng maraming isla sa Pasipiko, ito ay binubuo lamang ng mga taluktok ng pagkalalaking bundok na nakalubog sa tubig.jw2019 It is customary to leave a 15 to 20 percent tip. Sa maraming lugar, kaugalian nang magbigay ng 10 porsiyentong tip, depende sa serbisyo.jw2019 After two or three weeks, the calf instinctively begins to nibble on the tender tips of acacia branches and soon gains enough strength to keep up with its mothers long strides. Pagkalipas ng dalawa o tatlong linggo, ang guyang giraffe ay kusa nang manginginain sa malalambot na talbos ng mga sanga ng akasya at di-magtatagal ay lalakas na upang makaalinsabay sa malalayong hakbang ng ina nito.jw2019 Emphasize the points under the subheading Texting Tips. Idiin ang mga punto sa subtitulong Mga Tip sa Pagte-text.jw2019 Then the soldier cut off Zerahemnahs scalp, put it on the tip of his sword, and raised it into the air. Pagkatapos ay tinagpas ng kawal ang anit ni Zerahemnas, inilagay ito sa dulo ng kanyang espada, at itinaas sa hangin.LDS (Hebrews 9:1-7) Thus, 1 Kings 8:8 might seem puzzling: The poles proved to be long, so that the tips of the poles were visible from the Holy in front of the innermost room, but they were not visible outside. (Hebreo 9:1-7) Kaya, ang 1 Hari 8:8 ay waring palaisipan: Ang mga pingga ay mahahaba, kaya ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita mula sa dakong Banal sa harap ng kaloob-loobang silid, ngunit ang mga iyon ay hindi nakikita sa labas.jw2019 The lawyer representing the victim in this case said: Were facing the tip of the iceberg. Ang abugado na kumakatawan sa biktima sa kasong ito ay nagsabi: Gangga-kalingkingan lamang ng suliranin ang ating nakakaharap.jw2019 Peasants, princes, soldiers, and scoundrels trudged by the thousands some 600 miles [1,000 km] across Spains northern hinterland, bound for Santiago de Compostela, a small, damp city on the remote northwestern tip of the Iberian Peninsula. Ang mga manbubukid, prinsipe, sundalo, at mga taong tampalasan ay naglalakad nang libu-libo mga 1,000 kilometro sa ibayo ng liblib na lugar sa gawing hilaga ng Espanya, patungong Santiago de Compostela, isang maliit, may umidong lungsod sa liblib na hilagang-kanlurang dulo ng Iberian Peninsula.jw2019 As if this were not enough, a further magnification shows that the individual setae are tipped by brushes of up to 2000 incredibly small branched filaments, bearing saucer-shaped tips. Para bang hindi pa sapat ito, ipinakikita pa ng mikroskopyo na sa dulo ng bawat setae ay mga eskoba ng hanggang 2000 pagkaliit-liit na mga hibla, na may hugis-platitong mga dulo.jw2019 Questions From Readers: What can help Christians determine whether it is appropriate to give gifts or tips to government employees? Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa: Ano ang makatutulong sa mga Kristiyano na malaman kung angkop na magbigay ng mga regalo o tip sa mga empleado ng gobyerno?jw2019 The descendants of Sheba (whether of the line of Shem or of Ham is uncertain) who evidently formed a kingdom near the tip of the Arabian Peninsula. Ang mga inapo ni Sheba (hindi matiyak kung sa linya ni Sem o ni Ham) na maliwanag na bumuo ng isang kaharian malapit sa dulo ng Peninsula ng Arabia.jw2019 Tips for Coping With Postpartum Depression Mga Mungkahi Para Makayanan ang Postpartum Depressionjw2019 Even in lands where such is normal, many of Jehovahs Witnesses who deal with inspectors and customs officials have declined to give tips to obtain what the law entitles them to. Kahit na sa mga bansa na kung saan normal ang ganiyang kaugalian, marami sa mga Saksi ni Jehova na nakikitungo sa mga inspektor at mga opisyales ng customs ang tumanggi na magbigay ng mga tip upang makuha ang anumang binibigyan-karapatan sila ng batas na kunin.jw2019 PAR2 is at the tips of the long arms, spanning 320 kbp. Ang PAR2 ay matatagpuan sa mga dulo ng mga mahabang braso na sumasaklaw sa 320 kbp.WikiMatrix However, the number of divorces reveals only the tip of the iceberg. Gayunman, ang bilang ng mga diborsiyo ay nagsisiwalat ng isang munting bahagi lamang ng isang lalong malaking suliranin.jw2019 Many leaves are equipped with elongated ends, or drip tips, that break up the heavy droplets. Maraming dahon ang nasasangkapan ng pahabang mga dulo, o mga dulong pantulo, na humahati sa mabibigat na mga patak ng ulan.jw2019 Tips From the Experts Mga Tip Mula sa mga Ekspertojw2019 Tip: To get started, ask your parent how well he or she did with the subject that you find challenging. Tip: Una muna, tanungin ang magulang mo kung gaano siya kagaling noon sa subject na nahihirapan ka.jw2019 Researchers feel that while available information on teens infected with the AIDS virus is alarming, it is only a faint outline of the tip of the iceberg, since symptoms often do not appear until an average of from seven to ten years after infection. Inaakala ng mga mananaliksik na bagaman ang makukuhang impormasyon tungkol sa mga tinedyer na nahawaan ng virus ng AIDS ay nakatatakot, ito ay ganggakalingkingan lamang, yamang ang mga sintomas ay kadalasang hindi lumilitaw hanggang sa katamtamang pito hanggang sampung taon pagkatapos mahawaan.jw2019 LOAD MORE

Video liên quan